Belgian Technology & Construction

Privacyverklaring  

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door BELGIAN TECHNOLOGY & CONSTRUCTION NV, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 24 bus 5, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer BE0459.682.406, e-mail privacy@betecnv.be, tel. +32 15 63 65 67, website www.betecnv.be (hierna ‘BETEC’). 

Tenzij anders vermeld, is BETEC verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.  

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. 

 1. Persoonsgegevens 

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij een vraag omtrent informatie, het browsen op de website, een aanvraag via de website of in het kader van onze dienstverlening aan u waarbij bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.  

Meer bepaald kunnen we dus de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, informatie i.v.m. facturatie- of betalingsgegevens. 

BETEC kan ook gevoelige gegevens verwerken, zoals persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon en gegevens over gezondheid, voor zover de verwerking van deze persoonsgegevens strikt noodzakelijk is en voor zover u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken. 

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies (zoals Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog op de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.  

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden (zoals …) of marketingactiviteiten uitvoeren (zoals Google). We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Instagram bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven. 

 1. Beveiliging en opslag  

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.  

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. BETEC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade en evenmin voor gederfde winsten, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde. 

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, op een externe server op onze maatschappelijke zetel of bij externe dienstverleners. Sommige verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door tools die servers hebben buiten de Europese Economische ruimte. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Economische Ruimte, gaat BETEC ervanuit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen en van de adequaatheidsbesluiten.  

 1. Toegang en transfer aan derden 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers of aangestelden op al dan niet zelfstandige basis. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, dat gelijkaardig is aan deze Privacyverklaring. 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de aan ons toevertrouwde opdracht en in het kader van onze samenwerking met externe leveranciers (waaronder praktische tools) die diensten voor ons uitvoeren zoals verwerking van facturatie- en betalingsgegevens, tijdsregistratie, e-mailcommunicatie, administratie, boekhouding, incasso, websitebeheer, systeembeheer, juridische dienstverlening, externe technische serviceproviders, IT-bedrijven en communicatiebureau ’s.

We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt toegestaan of die onder onze opdracht vallen, en alleen met dienstverleners die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens dus gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van BETEC. 

Indien u, bijvoorbeeld via de website van BETEC, persoonsgegevens van derden (direct of indirect) aan ons overmaakt, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u reeds over een rechtsgrond beschikt op basis waarvan u deze persoonsgegevens van deze derde mag verwerken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u beschikt over een overeenkomst met die derde en de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst (art. 6.1.b AVG).  

Voorgaande houdt tevens in dat u optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens van derden en dat u de bijhorende verplichtingen en aansprakelijkheid accepteert. Bijgevolg zult u BETEC volledig schadeloosstellen in geval van een geschil, vordering of verzoek voor schadevergoeding met/door de derde wiens persoonsgegevens werden verwerkt. Het betreft in dit geval immers de verwerking van persoonsgegevens van derden die door u werden meegedeeld aan BETEC met schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, de verkoop van onze producten of voor het beschermen van onze rechten of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke en voor zover relevant, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren. 

Tenslotte maakt de website van BETEC gebruik van marketing of advertentieplug-ins. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is BETEC samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook, Instagram, Google, YouTube en Twitter beschikbaar op:   

 1. Cookies  

Door het gebruik van de website van BETEC, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar ons Cookiebeleid, te raadplegen https://betecnv.be/nl/cookie.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden. 

 1. Verwerkingsdoeleinden  

 1. Klantenbeheer, leveranciersbeheer, administratie van het personeel en contact met onderaannemers 

De in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van onze diensten, verkoop van producten, het beheer en afhandelen van uw aanvraag of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling…).  

Andere persoonsgegevens worden verwerkt voor ons klantenbeheer, administratie van het personeel, contact met de onderaannemers en leveranciersbeheer. 

 1. Direct marketing  

Daarnaast worden de persoonsgegevens eveneens gebruikt met het oog op direct marketing, om u uit te nodigen voor evenementen (publiek en privé) en beurzen, om u promoties en advertenties toe te sturen met betrekking tot onze producten, om u te contacteren omtrent marketing of advertenties, om u onze nieuwsbrief toe te sturen of voor marktonderzoek en enquêtes gerelateerd aan producten en diensten geleverd door BETEC. Afhankelijk van het type communicatie, kunnen we u contacteren via e-mail, telefoon, brief en/of onze sociale mediakanalen.     

 1. Website en cookies  

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm.  

We kunnen uw gegevens eveneens gebruiken om u commerciële en technische inlichtingen en aanbiedingen toe te sturen, om u informatie te verschaffen over de types en modellen van producten die wij aanbieden. 

Daarnaast kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruikt worden om een profiel te creëren via cookies en via het verzamelen en analyseren van informatie omtrent enerzijds de keuzes en selecties die u maakt op de website en anderzijds hoe u de website gebruikt in het algemeen. Deze analyse zal dan gebruikt worden om u informatie toe te sturen over andere websites en diensten waarvan BETEC denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn en om u advertenties te tonen die in overeenstemming zijn met uw voorkeuren. De algoritmes betrokken bij dit proces worden op regelmatige basis getest om te garanderen dat een correct proces gebruikt wordt en om fouten te vermijden.  

 1. Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving  

Tenslotte willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen en om in overeenstemming te zijn met de wetgeving.  

 1. Rechtsgronden  

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.c (noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen, om onze dienstverlening uit te voeren, om onze producten te verkopen, om uw technische of commerciële inlichtingen te kunnen geven of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden. 

Rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven omschreven, zal de verwerking van persoonsgegevens met het oog op:  

 • Klantenbeheer, leveranciersbeheer, administratie van het personeel en contact met onderaannemers gebeuren op grond van artikel 6.1.b AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst). U bent niet verplicht om de noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst aan BETEC over te maken. Echter, bij gebreke hieraan zal BETEC in de onmogelijkheid zijn om de diensten uit te voeren of bestellingen van producten te leveren. 

 • Direct marketing gebeuren op grond van artikel 6.1.a (toestemming) en op grond van artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen).  

 • Website en cookies gebeuren op grond van artikel 6.1.a (toestemming) en op grond van artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen). Voor zover deze verwerking gebeurt op grond van toestemming, kunt u deze toestemming geven door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website.  

 • Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving gebeuren op grond van artikel 6.1.c (noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust) en op grond van artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) om ons recht van verdediging uit te oefenen.  

Indien uw gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, zorgen deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven. 

 1. Bewaarperiode 

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard  worden zolang als noodzakelijk en uiterlijk 10 jaar, opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen.  

De gegevens die worden verwerkt met het oog op direct marketing en met het oog op voorkeuren en advertentiedoeleinden op de website worden maximaal 2 jaren bewaard.  

Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen. 

 1. Rechten en klachten van de gebruiker 

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van en toegang tot de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens, op een kopie van deze gegevens, en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen.  

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling), tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven bijvoorbeeld door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website.  

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a AVG (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. 

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan privacy@betecnv.be. U kan uw toestemming intrekken voor de advertenties, promoties en marketing naar u verstuurd per e-mail via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt. 

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan privacy@betecnv.be

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be

 1. Wijziging Privacyverklaring 

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, informeren we u  hierover door een bericht van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een bericht hierover te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen. 

 1. Contact 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij privacy@betecnv.be en op www.betecnv.be

 Heist-op-den-Berg, Februari 2022