Belgian Technology & Construction

ALGEMENE VOORWAARDEN – BELGIAN TECHNOLOGY & CONSTRUCTION NV 

De rechtsverhouding tussen BELGIAN TECHNOLOGY & CONSTRUCTION NV, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 24 bus 5, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer BE0459.682.406, e-mail aan info@betecnv.be, tel. +32 15 63 65 67, IBAN BE02 2300 1225 3140, BIC GEBABEBB, website www.betecnv.be (hierna ‘BETEC’), en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), wordt beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’), eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (vb. offerte) (samen ‘de Overeenkomst’).   

Deze Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen BETEC en de Klant en vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge afspraken, overeenkomsten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de uiteindelijke Overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan. 

 1. Toepassing 

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de door de Klant aan BETEC toevertrouwde opdrachten en geplaatste bestellingen. Deze Voorwaarden dienen te worden aanvaard door de Klant, bij bevestiging van de offerte.  

De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de opdracht/bestelling, dan wel worden ze geacht te zijn aanvaard door de Klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, hierbij bepaald op 7 kalenderdagen. De Klant verzaakt hiermee aan de algemene of bijzondere voorwaarden die hij zou vermelden op zijn eigen commerciële documenten of in zijn briefwisseling, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BETEC.   

1.2. BETEC behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vullen mits een geldige reden hiervoor. Desgevallend zal hiervan schriftelijk mededeling worden gedaan aan de Klant. Indien de Klant niet binnen de 14 dagen na ontvangst van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende wijziging(en) of aanvulling(en), wordt hij geacht deze te hebben geaccepteerd. 

1.3. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft en gebruikt. BETEC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve gegevensvermelding door de Klant. 

1.4. Indien de Klant namens een rechtspersoon handelt, zal hij te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de Klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen. 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst  

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van BETEC. Alle offertes zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als uitvoeringstermijn betreft en vervallen na 30 dagen tenzij een andere vervaldatum tussen partijen werd overeengekomen. De offerte is gebaseerd op de informatie waarover BETEC tot dan toe beschikt vanwege de (potentiële) Klant. 

2.2. De Overeenkomst tussen BETEC en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de Klant een ondertekende offerte, samen met de door de Klant ondertekende Voorwaarden, terugstuurt naar BETEC en deze gevalideerd wordt met een bevestiging verstuurd door BETEC. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.  

2.3. Alleen producten en diensten die uitdrukkelijk vermeld zijn in de offerte, zijn inbegrepen in de Overeenkomst. Alle wijzigingen en bijkomende prestaties - om welke reden dan ook - vallen buiten de oorspronkelijke Overeenkomst en worden bijkomend aangerekend.  

2.4. De risico-overdracht vindt plaats hetzij op het moment dat de aangekochte producten geleverd worden op het door de Klant opgegeven afleveradres en aldaar beschikbaar zijn gesteld om te worden gelost – het lossen van de producten gebeurt bijgevolg op risico van de Klant – , hetzij op het moment dat de producten worden aangeboden op het adres van de maatschappelijke zetel van BETEC waar de Klant deze desgevallend dient af te halen (cf. vermelding ‘EX WORKS’ op offerte/factuur). Vanaf dat moment is de Klant exclusief aansprakelijk voor alle verlies of schade, ongeacht de aard, die wordt veroorzaakt door of aan de producten. BETEC kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat nà deze risico-overdracht, bijvoorbeeld tijdens het transport, het lossen of de installatie van de producten, indien BETEC hieraan haar medewerking heeft verleend op vraag van de Klant en voor zover de Overeenkomst voorziet in de desbetreffende levering van diensten door BETEC.  

 1. Prijzen  

3.1.  BETEC zal de toepasselijke prijzen uitdrukken in euro. De partijen komen overeen dat de toepasselijke prijzen deze zijn die gelden op het moment van de totstandkoming van de desbetreffende Overeenkomst tussen de Klant en BETEC, exclusief transport, eventuele toepasselijke belastingen of invoerrechten, verpakking, BTW of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van de Klant zijn (zoals bv. REPROBEL, …), tenzij anders is overeengekomen met de Klant.  

3.2.  Voor zover de Overeenkomst voorziet in de levering (excl. lossing) van de aangekochte producten door BETEC op het door de Klant opgegeven afleveradres, vallen de leveringskosten voor deze bestelling te laste van de Klant, tenzij anders is overeengekomen (cf. vermelding ‘CIF’ of ‘DAP’ op de factuur/offerte). Voor zover de Overeenkomst voorziet in de installatie van de producten door BETEC, vallen de installatiekosten te laste van de Klant.  

3.3. Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers, door een wijziging van de grondstofprijzen of door een wetswijziging, en dus geheel onafhankelijk van de wil van BETEC, voorafgaand aan de datum van levering,  van de ter beschikkingstelling of de van eventuele installatie, zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de Overeenkomst zonder dat de Klant op basis hiervan de beëindiging van de Overeenkomst kan vorderen. In het algemeen behoudt BETEC zich het recht voor om een prijsaanpassing door te voeren mits zij hiervoor een geldige reden heeft. De eventuele prijsaanpassing wordt beperkt conform de wettelijke richtlijnen hieromtrent, zoals artikel VI.91/5 WER. 

 1. Facturatie  

4.1. De toegekende opdrachten of geplaatste bestellingen worden (1) vooraf middels voorschotfacturen, (2) dan wel bij de start, (3) gedurende of (4) na afloop van de opdracht/levering/ter beschikkingstelling door BETEC aan de Klant gefactureerd. BETEC behoudt zich aldus het recht voor om, voor de aanvang van een opdracht/bestelling en/of tijdens een lopende opdracht één of meerdere voorschotten te vragen. 

4.2. Alle facturen worden digitaal verstuurd (pdf) en zijn betaalbaar binnen de 30 dagen behoudens afwijkende betaaltermijn vermeld op de factuur.  

4.3. Bij gebreke aan een betaling binnen de voorziene betalingstermijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 150,00 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. 

4.4. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen te voldoen, behoudt BETEC zich het recht voor de verdere uitvoering van haar opdracht of de levering van producten op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten). In ieder geval is de Klant alle bedragen verschuldigd voor de door de BETEC verrichte prestaties en gedane uitgaven, met inbegrip van de (buiten-)gerechtelijke kosten. 

4.5. Elke niet-betaling van een factuur voor de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van dezelfde schuldenaar. Indien door BETEC expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. 

4.6. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. 

4.7. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan BETEC te worden gericht. Protest na deze datum wordt als onbestaande beschouwd. 

 1. Eigendomsvoorbehoud  

5.1. De geleverde producten blijven, zelfs na incorporatie, eigendom van BETEC tot de integrale betaling (hoofdsom, kosten en interesten) van de producten door de Klant (niettegenstaande dat het risico op verlies en/of vernietiging van de producten vanaf de levering of terbeschikkingstelling gedragen wordt door de Klant conform artikel 2.4. van deze Voorwaarden). In geval van gedeeltelijke leveringen en wanneer deze voorwerp uitmaken van onderscheiden betalingen, blijven de producten eveneens, zelfs na incorporatie, eigendom van BETEC tot het ogenblik van de integrale betaling (hoofdsom, kosten, interesten) van de gehele bestelling. Tot op het moment van integrale betaling, is de Klant niet gerechtigd zich van de producten op enigerlei te ontdoen, noch gerechtigd om deze producten, niet limitatief opgesomd, te verhuren, in pand te geven, weg te schenken, te vervreemden, te bezwaren.  De Klant stelt BETEC onmiddellijk op de hoogte van enige beslaglegging op de geleverde producten  

5.2. BETEC mag de geleverde producten (laten) verwijderen van het terrein van de Klant indien de Klant de overeenstemmende facturen met betrekking tot de geleverde producten niet tijdig heeft voldaan. Indien de verwijdering plaatsvond door het betalingsverzuim van de Klant, dan vormt een dergelijke verwijdering geen annulering van de opdracht door BETEC, tenzij BETEC dit uitdrukkelijk en schriftelijk meldt.  

5.3. De Klant neemt er expliciet kennis van dat, voor zover toegestaan door geldende wetgeving, de volgende afspraken tussen partijen zullen gelden: 

a) Indien de geleverde producten worden verwerkt, vervaardigd of aangepast, dan is BETEC een mede-eigenaar van het resulterende nieuwe product, ten belope van de factuurwaarde van de geleverde producten die deel zijn geworden van het nieuwe product.  

b) Indien BETEC zijn eigendomsvoorbehoud op de geleverde zou verliezen onder de toepasbare wetgeving door incorporatie of door vermenging met andere producten, dan draagt de Klant bij deze reeds mede-eigenaarschap over aan BETEC van de resulterende nieuwe producten ten belope van de factuurwaarde van de geleverde producten. De Klant bewaart kosteloos alle dergelijke producten voor BETEC.  

c) De Klant kan de geleverde producten of de producten waarvan BETEC mede-eigenaar is slechts verkopen onder normale voortzetting van de activiteit, onder gebruikelijke verkoopvoorwaarden, en alleen voor zover de Klant aan zijn financiële verplichtingen jegens BETEC voldoet wanneer deze verschuldigd zijn. De Klant verkoopt de geleverde producten uitsluitend met eigendomsvoorbehoud voor BETEC. Vorderingen van de Klant die voortvloeien uit de verkoop door de Klant van de geleverde producten worden hierbij overgedragen aan BETEC en BETEC accepteert deze overdracht. Dergelijke vorderingen dienen als borg voor de vorderingen van BETEC jegens de Klant, in dezelfde mate als de geleverde producten.  

e) Indien de Klant bedragen int die zijn ontvangen uit de verkoop van door BETEC geleverde producten binnen een relatie van doorlopend krediet tussen de Klant en zijn respectieve klanten, dan draagt de Klant bij deze over aan BETEC een dergelijk aandeel van het uiteindelijke saldo dat de Klant toekomt dat overeenkomt met de ontvangen bedragen uit de verkoop door de Klant van de geleverde producten.  

 1. Levering van producten  

6.1. Leveringen van bestelde producten vinden plaats: 

a) hetzij op het door de Klant opgegeven afleveradres;  

In dit geval is de Klant verantwoordelijk voor de eventuele inklaring (het verrichten van de douaneformaliteiten voor het invoeren van de producten) en de betaling van eventuele invoerrechten. Daarnaast is de Klant tevens verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven adresgegevens. De leverings- en transportkosten zijn te laste van de Klant, behoudens afwijkende afspraken hieromtrent tussen partijen (cf. vermelding ‘CIF’ of ‘DAP’ op offerte/factuur). 

b) hetzij door de terbeschikkingstelling van de producten op het adres van de maatschappelijke zetel van BETEC waar deze desgevallend door de Klant dienen te worden afgehaald (cf. vermelding ‘EX WORKS’ op offerte/factuur).  

6.2. BETEC spreekt in onderling overleg met de Klant een datum of planning af voor de uitvoering van de diensten of levering van de bestelde producten. BETEC is gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden en zij dit noodzakelijk vindt, en dit onverminderd de verplichting tot betaling door de Klant van de tot op dat ogenblik verrichte prestaties en gemaakte kosten. Alle aanbiedingen of planningsafspraken worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering wordt opgegeven. 

6.3. BETEC kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van de opdracht en de levering. In geval van levering van de bestelde producten op het door de Klant opgegeven afleveradres (art. 6.1.a) kan BETEC niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur, zelfs indien die door haar werd aangesteld. 

6.4. In geval van levering op het door de Klant opgegeven afleveradres (art. 6.1.a), is de Klant verantwoordelijk voor de lossing van de geleverde producten. Bij afwezigheid van de Klant op het moment van de levering, is BETEC tevens gerechtigd zelf over te gaan tot lossing van de geleverd producten, zonder dat zij hierbij enige aansprakelijkheid kan oplopen. 

In geval van terbeschikkingstelling van de producten op de maatschappelijke zetel van BETEC (art. 6.1.b), is de Klant verplicht de bestelde producten binnen een termijn van 15 kalenderdagen af te nemen of af te halen. Bij gebreke daarvan is BETEC gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel kosten voor het stockeren van deze producten in rekening te brengen vanaf de 16de dag na de terbeschikkingstelling ten belope van minimum 1,15 EUR/m² per kalenderdag. 

6.5. Indien de door BETEC geleverde producten zijn beschadigd op het moment van afname door de Klant, niet overeenstemmen met de producten die op de leveringsbon vermeld staan, of niet overeenkomen met de producten die de Klant besteld heeft, dan moet dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst via e-mail gemeld worden aan BETEC. In dat geval bekijkt BETEC in overleg met de Klant hoe bovenstaand ongemak kan worden hersteld. Klachten die buiten deze termijn worden ontvangen, worden als laattijdig en dus onbestaande beschouwd. 

De Klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien. 
Een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van BETEC wordt behandeld zoals uiteengezet onder artikel 8 van deze Voorwaarden. 

 1. Beëindiging Overeenkomst en Annulering  

7.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten voor de volledige duur van de overeengekomen opdracht/bestelling en levering.  

7.2. Elke Partij kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen in geval van grove nalatigheden of tekortkomingen vanwege de andere partij of in geval van een gewone nalatigheid of tekortkoming indien deze 30 dagen na ingebrekestelling niet kon worden verholpen, daarin begrepen het onbetaald blijven van (voorschot)facturen waarop artikel 4.3. van deze Voorwaarden onverkort van toepassing blijft. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen opeisbaar en mogen alle geleverde prestaties die nog niet gefactureerd werden, gefactureerd worden. 

7.3. BETEC kan de Overeenkomst bovendien op elk ogenblik eenzijdig beëindigen. Indien de vroegtijdige beëindiging het gevolg is van een tekortkoming door de Klant, kan deze laatste in geen enkel geval aanspraak maken op een schadeloosstelling of terugbetaling van de betaalde bedragen. 

7.4. Daarnaast is BETEC gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven in geval van faillissement, vereffening, staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het vermogen van de Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen of indien hij handelt in strijd met één of meer van deze Voorwaarden.  

7.5. Indien de Klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigd, zonder te voldoen aan de bepalingen in dit artikel, ttz. dat hij de bestelling annuleert na de totstandkoming van de Overeenkomst, dient de Klant een forfaitaire annuleringskost van 30% van de offerteprijs (incl. BTW) met een minimum van 1500,00 EUR te betalen, onverminderd het recht van BETEC om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden. Onder annulering door de Klant wordt eveneens de gevallen verstaan waarbij eventuele levering niet mogelijk is door toedoen of nalaten van de Klant, in welk geval het volledige bedrag van de opdracht verschuldigd zal zijn. De bestelling kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd door de Klant per e-mail en mits BETEC een bevestiging van ontvangst van deze e-mail aan de Klant heeft gestuurd.  

7.6. In geval van annulering door BETEC van een bestelling na totstandkoming van de Overeenkomst, dient BETEC een forfaitaire annuleringskost van 15% van de offerteprijs (incl. BTW) met een minimum van 150,00 EUR te betalen. In geval van annulering van een bestelling zal BETEC de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen.  

 1. Aansprakelijkheid 

8.1.  De toegekende opdrachten worden door BETEC – of door de door haar aangestelde derde(n) – uitgevoerd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (inspanningsverbintenis). 

8.2. De Klant garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie schriftelijk is verstrekt. Hieronder wordt onder meer verstaan, niet limitatief, de normale gebruiksvoorwaarden (hetzij 1 shift per dag maximaal, 8 u per dag, 5 dagen per week), gebruik conform de instructies en een correct onderhoud.  

BETEC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie. 

8.3. BETEC is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet naleven van de Overeenkomst door de Klant noch is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde (zoals, niet limitatief, onderhoud, wijziging, transport of reparatie anders dan door of in opdracht van BETEC uitgevoerd, alsook, installatie, lossing, gebruik, onderhoud, reparatie, wijziging die worden uitgevoerd door de Klant of door haar aangestelde derde(n) anders dan voorgeschreven, of ingevolge een ontwerp, materiaal- of fabricagefout aan het product), ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. 

8.4. BETEC kan, behoudens in geval van opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van haar. Daarnaast kan BETEC niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van om het even welke aard, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van haar aangestelden. 

8.5. De aansprakelijkheid van BETEC is aldus beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd, behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door BETEC krachtens de Overeenkomst. 

8.6. BETEC zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade. 

8.7. Indien de aansprakelijkheid van BETEC wordt weerhouden, is deze er enkel toe gehouden de gebreken te verhelpen dan wel de prijs van het product of de opdracht terug te betalen. 

8.8. Indien de term ‘EX WORKS’ op één van de facturen of offertes staat vermeld en de Overeenkomst niet voorziet in de levering van bijkomende diensten door BETEC (zoals, niet limitatief, levering, opbouw en installatie van de producten) kan BETEC in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat aan de producten nadat zij deze producten heeft aangeboden, zelfs indien BETEC alsnog haar medewerking heeft verleend aan de opbouw en de installatie van deze producten. Overeenkomstig artikel 2.4. van de Voorwaarden, draagt in dat geval de Klant het risico.  

8.9. BETEC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat aan de producten ingevolge het lossen van de producten nadat zij de producten heeft geleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres. De Klant draagt immers de volledige verantwoordelijkheid voor het lossen van de producten. 

 1. Waarborgen 

9.1. BETEC verleent een contractuele waarborg van 6 maanden vanaf de levering of terbeschikkingstelling, waarvan de datum zal blijken op de leveringsbon, van de door BETEC vervaardigde producten, op voorwaarde dat de installatie-, onderhouds- en gebruiksvoorschriften van BETEC zijn nageleefd (hetzij 1 shift per dag maximaal, 8 u per dag, 5 dagen per week), met inbegrip van het gebruik van machineonderdelen die door BETEC zijn aanbevolen of goedgekeurd, en op voorwaarde dat de facturen volledig voldaan zijn conform artikel 4 van de huidige voorwaarden. 

Ingeval van een defect aan een product dat door BETEC vervaardigd werd, kan de Klant het desbetreffende product enkel naar BETEC terugsturen, na akkoord van deze laatste en enkel in de originele of een door BETEC goedgekeurde verpakking. De wijze van transport zal door BETEC bepaald worden. De transportkosten worden alleen gedekt door BETEC tijdens de garantietermijn indien het defect te wijten zou zijn aan constructiefouten. 

Voor slijtstukken en elektrische onderdelen wordt geen garantie verleend. Evenmin worden de werkuren en de verplaatsingen van de technieker in de waarborgregeling opgenomen. 

9.2. De zich na de garantietermijn van 6 maanden gemanifesteerde verborgen gebreken dienen binnen de 5 werkdagen, nadat een gebrek door de koper zal zijn vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan BETEC.  Ingeval BETEC aansprakelijk zou zijn voor het verborgen gebrek, zal de verleende garantie zich beperken tot het leveren van de te vervangen onderdelen. Het vervangen of herstellen zelf is ten laste van de Klant. 

9.3. Indien defecte onderdelen na onderzoek niet onder de garantie vallen, worden alle gemaakte arbeids-, materiaal- en transportkosten aan de Klant in rekening  gebracht. 

9.4. De waarborg vervalt tijdens de garantieperiode indien het CE-identificatieplaatje of serienummer van de machine is verwijderd. 

9.5 De waarborg voor door BETEC geleverde en of mee-verwerkte maar door derden vervaardigde (deel)producten, omvat uitsluitend de door deze derden aan BETEC verleende garantie. BETEC kan in dat geval niet gehouden zijn tot de vergoeding van enige schade resulterend uit een defect van het gebruikte (deel)product. 

 1. Overmacht en imprevisie  

10.1. Met uitzondering van de betalingsverplichtingen, kunnen partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van hen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), uitzonderlijke weersomstandigheden, totale of gedeeltelijke stakingen die de opdracht kunnen impacteren, epidemieën en pandemieën, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, diefstal, blokkering van het computer-, IT- of telecommunicatiesysteem, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten. 

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere Partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen. Deze elementen ontslaan BETEC aldus van het nakomen van een uitvoeringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. 

10.2. Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de Overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de Overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan 6 maanden. In dat geval is de Klant gehouden BETEC te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is.  

10.3. Een partij kan de andere partij verzoeken opnieuw over deze overeenkomst te onderhandelen met betrekking tot de wijziging of beëindiging ervan, indien aan de volgende vereisten is voldaan: 

 • een wijziging in de omstandigheden maakt de uitvoering van deze overeenkomst of een verplichting in deze overeenkomst buitensporig bezwarend, in die mate dat de uitvoering ervan redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd (bijv. financiële omstandigheden, drastisch gewijzigde economie, sterke prijsstijgingen, verstoring van de toeleveringsketen); 

 • deze wijziging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was; 

 • deze wijziging buiten de redelijke macht ligt van de partij die om nieuwe onderhandelingen verzoekt; 

 • geen van de partijen ermee heeft ingestemd het financiële risico van deze wijziging te dragen. 

De partijen zullen gedurende de heronderhandeling de overeenkomst blijven uitvoeren. indien de partijen er niet in geslaagd zijn de overeenkomst binnen 30 dagen opnieuw in evenwicht te brengen, wordt deze overeenkomst na één maand automatisch beëindigd, tenzij er een tussenkomst is van een rechter of een deskundige.  

 1. Verwerking van persoonsgegevens 

11.1. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna ‘AVG’), verzamelt en verwerkt BETEC de persoonsgegevens van de Klant en diens medewerkers, voor haar klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).  

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b) AVG.  

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BETEC verbonden zijn. BETEC zal van deze ontvangers vragen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de gedeelde persoonsgegevens.  

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  

11.2. De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft hij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. De Klant kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BETEC te sturen. 

11.3. Alle persoonsgegevens die via de website worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven. 

11.4.  Voor meer informatie omtrent haar privacybeleid, verwijst BETEC naar haar privacyverklaring beschikbaar op http://betecnv.be/nl/privacy

 1. Intellectuele eigendomsrechten 

12.1. Technische tekeningen, notities, ontwerpen, concepten, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, look & feel, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door BETEC, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van haar, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant (bijvoorbeeld in de offerte) of op de website zou worden geplaatst. 

12.2. De levering van producten, noch het verstrekken van diensten, noch het doorsturen van de offerte door BETEC leidt tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan de Klant. 

12.3. In geval van inbreuk door de Klant op de bepalingen in dit artikel, dient de Klant een forfaitaire schadevergoeding te belope van 1.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van BETEC om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden.  

 1. Nietigheden en verval van recht 

13.1. De eventuele nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen om welke reden dan ook (geheel of gedeeltelijk), zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules van deze Voorwaarden ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven bijgevolg onverkort van toepassing. 

13.2. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door BETEC houdt geenszins een afstand van recht in. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde instanties 

Deze Algemene Voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen BETEC en de Klant worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen BETEC en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. 

Van kracht sinds 1 Februari 2017